Åndalsnes Avis

Åndalsnes Avis, lokalavisa for Rauma, har som målsetting at «Vi skal hver dag vinne nyhetskampen. Ingen skal være bedre på nyheter fra Rauma enn Åndalsnes Avis.» 2021 har naturlig nok vært preget av korona. I mai havnet kommunen på ROBEK-lista, og dette har også vært vært synlig nyhetsbildet vårt. Kommunen har arbeidet med omstillinger, da spesielt innenfor helse- og omsorg, og dette har preget debattene. Vi har fulgt åpningen av gondolen og turistene som valfartet til Rauma - også i sommer. Så kom økte strømpriser og nye koronarestriksjoner som farget vårt innhold. Redaksjonen har 4,8 årsverk, og vi gir ut tre papirutgivelser i uka; tirsdager, torsdager og lørdager. Dette gir et høyt produksjonspress i vår lille redaksjon. De ansatte skal ha honnør for å deres innsats og høye produksjonsevne. Gjennom avisa har redaksjonen gitt innbyggere fortløpende nyheter, og muligheten til å komme tettere på det lokale næringsliv og politiske debatter. Vi har tatt fatt på tematikk som kommunenes tjenestetilbud, boligutvikling, kulturliv, idrett og frivillighet. Vi møter nye innbyggere, og finner unike historier. Det er mye som rører seg i lille Rauma. Her har Åndalsnes Avis en viktig samfunnsrolle og posisjon - og hver eneste dag jobber vi for å ivareta denne oppgaven på best mulig måte.

Fakta
Samlet opplag 3374
Utgiversted Åndalsnes
Ansvarlig redaktør Lis Merethe Homdal (38)
Rauma
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag.
Daglige lesere totalt
6600
Daglige brukere på nett
4400
Daglige brukere på mobil
3500
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2980
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringer

  Åndalsnes Avis’ målsetting er at «Vi skal hver dag vinne nyhetskampen. Ingen skal være bedre på nyheter fra Rauma enn Åndalsnes Avis.»

  Åndalsnes Avis er lokalavisa for Rauma og kom ut for første gang i 1926. Papiravisa har tre utgivelser i uka; tirsdager, torsdager og lørdager. 

  2021 har naturlig nok vært preget av korona. I februar opplevde Rauma det mest alvorlige smitteutbruddet siden nedstengingen i mars 2020. Nesten 500 innbyggere ble satt i karantene. Dette preget selvsagt nyhetsbildet. Det samme gjorde kommunens arbeid med vaksinering. Raumaværingene la godt merke til en spesiell ansatt ved legekontoret, Sissel Kamsvåg. Hun ofret helger og kvelder for å overholde det planlagte vaksinasjonsprogrammet. Dette bidro til at leserne kåret henne til Årets raumaværing 2021, med grunnlag i hennes innsats - og også den profesjonelle og omsorgsfulle måten hun møter folk på. 

  I mars 2021 planla kommunen å innkalle foreldre til et stort informasjonsmøte. Politiet hadde i løpet av 2020 sett en urovekkende situasjon hvor barn helt nede i 12-13-årsalderen rettet sin oppmerksomhet mot rus og narkotika. I Åndalsnes Avis kunne man lese om en ung jentes bekymring og oppfordringer, i rollen som pårørende. Kommunen opprettet et eget innsatsteam bestående av lokalt barnevern, politi, helse og representanter fra ROS-team. Vi kunne lese i Åndalsnes Avis at innsatsteamet satte sammen ulike puslespillbiter for å se det store bildet i større grad. Slik skulle de evne å hjelpe mer målrettet og komme raskere på banen der det var behov. I ettertid har arbeidet virket, opplyser lokalt politi. De har nå fått på plass gode informasjonskanaler som de ikke hadde tidligere. I den anledning gir politiet honnør til lærere, foreldre og elever som bidrar til at elever får en bedre hverdag.

  Innspilling av tredje sesong av «Kompani Lauritzen»  var i full gang i sommer/høst. Sesongen blir sendt inn i folks stuer mars 2022. TV-serien har uten tvil bidratt til en god markedsføring av vakre Rauma. Også denne sommeren var det fullpakket med turister, som ønsket å oppleve den vakre naturen og gå i fotsporene til TV-kjendisene, og som gav grunnlag for en rekke gode nærings- og reiselivssaker. 

  Mange nordmenn har fått øynene opp for Rauma. I februar 2021 gikk kommunen og ordføreren ut i Dagsrevyen og inviterte koronatrøtte byfolk til å bosette seg i Rauma. Dette gav en del henvendelser om tilflytting. Med «71 grader Nord» og Viaplays storsatsing «Furia» har Rauma fått vise seg ytterligere fram. I slutten av 2022 skal Viaplays spillefilm «Gulltransporten» ha premiere. 

  Åndalsnes Avis har hatt gleden av å presentere mange nye tilflyttere. Men kommunen har imidlertid opplevd å mangle boliger til å huse alle innflyttere, noe vi i Åndalsnes Avis har fulgt opp gjennom saker. I september inviterte kommunen, Rauma næringslag og Nordveggen til en boligkonferanse. Her ble det gitt status om boligbygging, og det ble åpnet for dialog og innspill. Kommunen signaliserte at de hadde byggeklare tomter, og flere utbyggere viste interesse. Videre steds- og boligutvikling er høyt på agendaen hos oss.

  Boliger til eldre er et aktuelt tema. SSBs tall viser store demografiske endringer, hvor kommunen må bruke 10 millioner mer på eldreomsorg i 2025 enn i dag. Samtidig anslår SSB at andelen innbyggere i aldersgruppa 16-66 år får en tilbakegang på mellom 10-16 prosent. Dette er menneskene som skal arbeide i kommunens tjenester. Å rekruttere nok arbeidskraft til å drifte omsorgstjenestene blir kommunens framtidige utfordring. Det kommunale handlingsrommet er lite gitt den stramme økonomiske situasjonen ved å være på ROBEK-lista. Dette er tematikk som lokalavisa skal følge opp.

  Kommunen har arbeidet med omstilling i helse og omsorg for å møte framtidens utfordringer. Samtidig har det pågått en stor debatt omkring det høye sykefraværet innenfor helse og omsorg. Blant annet har hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet uttrykt bekymring på vegne av de ansatte, spesielt da med tanke på arbeidsbelastning og ansattes muligheter til medvirkning og involvering i endringsprosesser. En plan for hvordan arbeidsmiljøet skal bedres ble bestilt av kommunestyret, og blir presentert for politikerne i år. Arbeidsforhold har blitt tatt opp gjentatte ganger i avisa vår, hvor spesielt saken om den unge jenta Maria Flydahl (28) engasjerte leserne våre. Dette er tematikk som Åndalsnes Avis har ambisjoner om å følge opp.  

  Da Åndalsnes Avis tok opp at kommunens boligstiftelse satt med betydelige utfordringer med mugg i en omsorgsbolig på Åndalsnes, førte dette til at Arbeidstilsynet varslet tilsyn av forholdene. Kommunen arbeider i skrivende stund med en boligsosial plan, hvor kommunens boligmasse skal vurderes sett opp mot eksisterende og framtidige behov. Her har vi et mål om å være tett på. 

  En annen debatt rundt budsjettarbeidet, var skjebnen til Eidsbygda barnehage. Flere ulike røster uttrykte sin bekymring gjennom avisa. Det var knytta stor spenning til det foreslåtte tiltaket om å nedleggelse, med grunnlag i kommunens tøffe økonomiske situasjon. Flere av politikerne pekte på betydningen av å opprettholde den type tilbud for de minste plassene i bygda. Politikerne vedtok å beholde barnehagen, og spørsmålet nå er om det er mulig å se på andre innsparingsmuligheter ved neste budsjettbehandling.

  Åpningen av gondolen fant sted 28. mai, og med den ble det rapportert om flere positive ringvirkninger fra lokalt nærings- og reiseliv, som ble gjenspeilet i avisa vår.

  Rauma vant den nasjonale prisen som årets vertskapskommune for næringslivet, utdelt av KS NHO. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, trakk fram den helhetlige satsinga som preget nærings- og samfunnsutviklingen i kommunen. Det er et yrende næringsliv med høy gründerånd i Rauma, stadig kan vi i redaksjonen presentere aktører med nye ideer og satsinger. 

  Frivilligheten og dugnadsånden er imponerende høy i Rauma, og dette gir grunnlag for en rekke spennende saker i avisa av høy verdi for våre lesere. Frivilligheten sørger for å rydde turstier, veier og skianlegg. Innsatsen sørger for vedlikehold av eksisterende aktivitetstilbud og igangsettelse av nye. 

  Det er mye som rører seg i lille Rauma, og Åndalsnes Avis har en viktig samfunnsrolle i å stille kritiske spørsmål gi et godt grunnlag for konstruktive debatter. Samtidig jobber vi for å bidra til positive synergier mellom innbyggere, kommune og private aktører. 

  Videre mål framover:

  Med bare én kommune å dekke, opplever vi nok større slitasje på kildene enn aviser med større nedslagsfelt. Vi blir veldig ofte topptunge og velger kilder fra ledelsen - og folk man har snakka med før; politikere og næringslivsledere. Videre satsing er å trekke inn andre typer kilder i avisa, og også få tettere kontakt med Raumas innbyggere. 

  Barn og ungdom er Raumas framtid. Et mål er at avisa skal gjenspeile denne målgruppen i enda høyere grad. Her ønsker vi å teste ulike grep som går på innhold, kanalvalg og konsepter. 

  Næringslivet er viktig for Raumas identitet og videre stedsutvikling. Åndalsnes Avis følger ulike aktører tett, men her også ser vi et potensial i mer dyptgående og gravende næringslivsjournalistikk. Her er det ønskelig å heve kompetansen vår. 

  Vi har også mål om å følge politiske debatter i større grad. Som lokalavis har vi en viktig samfunnsrolle, å se helheten og stille de gode kritiske spørsmålene på vegne av våre innbyggere. Vi vil jobbe for å gi et enda bedre grunnlag for konstruktiv debatt, gjennom mer dyptgående politiske saker. 

  Redaksjonen har 4,8 årsverk og tre papirutgivelser i uka. Produksjonen av papiravisa er såpass ressurskrevende, at vi dager før papirutgivelse sliter med å ha nok armslag for nettpublisering. Vi er også nødt til å se på hvordan vi skal klare å prioritere nettet høyere. Det er krevende for en liten redaksjon å oppnå alle de mål vi setter oss. Arbeidshverdagen er hektisk, men med klare ambisjoner skal vi klare trinnvis og stegvis å klatre oppover mot ønsket utvikling.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  Gitt at undertegnede kom inn som redaktør i oktober 2020, er det litt utfordrende å svare på spørsmålet for avisas dekning av emnet gjennom hele året. Avisa har fulgt koronautviklingen som smittestatus og vaksinering tett, og også hvordan situasjonen har påvirket næringslivet. Rauma har imidlertid vært skånet for mye smitte - og forholdene har vært langt mer roligere enn andre steder i landet. Men en mer dyptgående debatt om emnet kunne kanskje ha vært satt mer trøkk på. En rekke faktorer spiller inn, som bemanning og perioder med hjemmekontor som kan påvirke kreativitet og dialog i arbeidshverdagen. Produksjonspresset gjør at vi ikke får nok tid til å jobbe med langsiktige prosjekter, og vi må stadig prioritere. Vi presses til en hyppig daglig leveranse. De ansatte har vært meget produktive og framoverlente, og fortjener stor honnør for deres kapasitet og innsats. Det vi kan bli bedre på er å ha en større bevissthet rundt prioriteringer, ut fra tid og ressurser tilgjengelig - hvor kritisk journalistikk kan inngå i enda større grad i produksjonen. Som lokalavis har vi en viktig samfunnskritisk rolle, som vi tar på alvor - og dette har vi som mål at også skal gjenspeiles i videre produksjon hos oss.  Vi skal evne å ha et våkent blikk, og stille kritiske spørsmål på vegne av våre innbyggere for å danne et godt grunnlag for konstruktive debatter.  

  En redaktør i Amediatrakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende?

  Jeg føler meg trygg på min styringsrett og uavhengighet som redaktør i Åndalsnes Avis. Hittil har jeg ingen erfaring som tilsier det motsatte. Jeg opplever en reell redaksjonell frihet, også i spørsmålet om å gjøre egne prioriteringer og valg.

  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24år? 

  I de tilfeller det har vært mulig, har vi prioritert å trekke fram unge kilder inn i saker. Å få de unges stemme inn i samfunnsdebatten anser vi som en svært viktig oppgave. Vi har hatt mange gode og utfyllende saker hvor ungdommens stemme er i fokus. Men vi ser at her har vi et stort potensial i å utvikle innhold som treffer denne målgruppen, at innholdet leses i enda større grad av dem selv. Dette året ønsker vi å starte uttesting av ulike strategier. Vi må koble oss på i enda større grad de arenaer hvor ungdommen finnes. Vi har også som mål å teste ut ulike kanalvalg, som å bruke mer video eller podkast. I tillegg må vi jobbe mer med sosiale kanaler, få stadfestet en strategi for hvordan vi skal kommunisere i disse kanalene mot ulike målgrupper - og hvordan trekke de inn videre til avisa. Vi ønsker også at avisa skal være en naturlig instans å kontakte for ungdommen når de ønsker å heve stemmen sin, og dette må vi jobbe med å få til.

  En hovedutfordring er å snakke ungdommens språk. Uten den kunnskapen, blir det vanskelig å engasjere denne målgruppen og finne konsepter som fungerer. En annen utfordring er å komme tett nok på de unge -uten god kontakt kan vi risikere å gå glipp av hvilke saker som engasjerer og hva som rører seg blant denne målgruppen til enhver tid. En tredje utfordring er at det er mange ungdommer i denne aldersgruppen som har dratt ut av kommunen for å studere. En ytterligere utfordring kan være at de unge gjerne ikke har midler til å kjøpe abonnement selv, dersom foreldre ikke er abonnenter og kan sørge for familiedeling.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Priser som er delt ut av avisen:

  Det er tredje år at Åndalsnes Avis deler ut prisen «Årets raumaværing». Kandidatene plukkes ut av redaksjonen, og leserne stemmer fram via nett. I 2021 gikk prisen til vikarierende avdelingsleder og vaksinekoordinator ved Rauma legesenter, Sissel Kamsvåg (45). Det ble avgitt 995 stemmer på fem kandidater, og Kamsvåg fikk 321 stemmer.

  For 2020 var det kommuneoverlege Jon Sverre Aursand som fikk prisen.


  Legg til i min rapport