Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i tidlegare Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon har fire faste journalistar, i tillegg til ansvarleg redaktør. 2021 var eit år med mange hendingar i dekningsområdet – både vindkraft, val, folkevekst, næringsliv, byggjeboom og ikkje minst korona som har prega oss alle.

Fakta
Samlet opplag 3136
Utgiversted Nordfjordeid
Ansvarlig redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes (52)
Stad kommune, og omkringliggande bygder.
Kommer ut Tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
6800
Daglige brukere på nett
3300
Daglige brukere på mobil
2400
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2836
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 276
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 266

  Mål og prioriteringer

  Fjordabladet skal  vere ein viktig og synleg aktør i lokalsamfunnet, og vere raskt ute med dei viktigaste lokale nyhenda. Vi vil vere ein avgjerande del av kvardagen til innbyggjarane i dekningsområdet vårt. 

  Fjordabladet skal ha hovudfokus på nyhende, men ha ei god blanding av gode og nære reportasjar, sport, kultur og næring. Vi skal følgje folk i området vårt frå vogge til grav. Vi skal prioritere både viktige saker frå næringslivet og møte med menneske, unge og eldre. Vi skal setje fingeren på det som ikkje fungerer i lokalsamfunnet, og fortelje historiene til dei som lukkast. Vi skal engasjere og begeistre kvar dag.

  Vi skal vere til stades i lokalmiljøet, og det er avgjerande å vidareføre den tette lesarkontakten vi har. Fjordabladet skal vere ei lokalavis alle «må ha» for å halde seg oppdatert i kva som skjer lokalt.

  Vi kan sjå tilbake på eit krevjande år. Også dette året sette koronapandemien oss på prøve, og heimekontor og bruk  av Teams er vanleg.

  Det at vi står sterkare enn nokon gong er gledeleg å konstatere, og koronapandemien har vore medverkande til at  lesarane våre har trekt endå meir til lokalavisa for å hente informasjon. Også i 2021 har Fjordabladet hatt ein jamn auke i talet på abonnentar.


  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Fjordabladet skal informere om det som skjer, opne for debatt og overvake dei som sit med makta i samfunnet. Vi som lokalavis skal gi leserane noko å prate om, og det forpliktar at vi skal vere noko innbyggjarane har felles.

  Vi skal levere god lokal journalistikk på alle plattformer. Målet har vore å ha meir omfattande oppdateringar på nyhendesaker på nettsida vår, og det har vi klart.

  Vi har plan for nettsaker, og er bevisste på kva saker som skal plussast.

  Målet har vore å strekkje oss til å lage eit endå betre redaksjonelt produkt. Tilbakemeldingane og det auka talet på abonnentar viser at vi har lukkast, men vi skal strekkje oss endå lenger.

  I 2021 var saker som handla om korona, ulykker, lovbrot, eigedomssal og næringssaker mellom dei mest lesne sakene på nettsida vår.


  Legg til i min rapport

  Saker som har prega våre spalter i 2021

  Vi har lagt bak oss eit år i storkommunen Stad, etter samanslåing av Eid, Selje og Bryggja. Det nye kommunekartet viser igjen i spaltene våre, noko som har ført til at vi har utvida området vi før dekte redaksjonelt. Lenger avstandar og reisetid har vi merka godt. Engasjementet har vore stort i samband med kommunesamanslåing, og vi merkar at ein er nyfikne på kvarandre sine nye innbyggjarar – også eit år etter.

  Vi har vore opptatt av å ha god dekning av politikken i den nye storkommunen, dei ulike politiske utvala og kva vedtak har å seie for innbyggarane. Her har vore saker om forventingar til ny storkommune, og små og stort som gjer innbyggjarane meir kjende med kvarandre.

  Spaltene har også vore prega av folkevekst og bustadbygging, vindkraftutbygging, dårleg kommuneøkonomi og ikkje minst koronapandemien.

  Og nettopp koronaen har sett sitt preg på heile året - med saker frå eit hardt ramma  næringsliv og kva konsekvensar koronaen har gitt.

  Vi er normalt ein stor kulturkommune med hundrevis av frivillige, men dette året vart stort arrangement som landskjende Malakoff Rockfestival arrangert som eit mini-Malakoff, noko som også set sitt preg på lokal næringslilv.

  Vi har vore nære på kommunen for å få ut informasjon til innbyggjarane, og og vi ser kor viktig rolle vi har som lokalavis spesielt når koronaen pregar lokalsamfunnet.

  Eit engasjert næringsliv, høg etableringsvilje og handelsboom, med mange tilreisande handlande har siste åra vore framtredande i lokalavisa. Med koronaen som påverkar frå alle kantar har vi framleis mykje spalteplass til desse temaene, men no på ein annan måte.

  Fjordabladet er også opptatt av lokal sport og følgje lokale, unge idrettsutøvarar. Også her påverkar koronaen med manglande treningstider osv. og idrettsgrupper som mister mange utøvarar og står igjen som langt mindre grupper.

  For Fjordabladet er det viktig å vise ein god miks av saker, enten det er alle dei frivillige som tar i eit tak for lokalsamfunnet, mangel på bygging av ny gangveg eller kamp om funksjonar og arbeidsplassar. Fjordabladet følgjer lokalpolitikken tett, og viser konsekvensen av vedtak politikarane tar.

  Mest leste saker

  Topp ti totalt:
  1. Sjekk kva bustaden vart selt for 19.800
  2. Stad kommune på smittetoppen 8089
  3. Fem nye er koronasmitta 4675
  4. «Slik ondsinna brøyting finn eg meg ikkje i»  4480
  5. Føraren omkom 4322
  6. Koronasmitte i Volda – personar i Stad og Stryn er i karantene 4198
  7. Ti nye smittetilfelle i Stad 4015
  8. Åtte nye personar er smitta i Stad 3616
  9. «Har du 30 mill. grunneigar» 3576
  10. Åtte smitta – 130 personar i karantene 3327
   
  Topp ti saker (Plussa)
  1. Sjekk kva bustaden vart selt for 19800
  2. Føraren omkom 4322
  3. Sjåfør i alvorleg ulykke 2790
  4. Hund fann bilføraren 2431
  5. Spektakulær utforkøyring i Stigedalen 2201
  6. Snarrådig handling og englevakt hindra alvorleg bilulykke ved Naustdal 2138
  7. Mann funnen i vegkanten på Nes 2025
  8. Ein person til sjukehus 1976
  9. Politiet leiter etter føraren av bilen 1945
  10. To nye personar har testa positivt – 60 personar er i karantene 1829

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling og svar på stiftelsens spørsmål

  Det har vore ei omstilling meir mot nett, men Fjordabladet har vore tru mot alle som held papiravisa. Og med endra kommunestruktur til ein større kommune ser vi potensialet til fleire abonnentar og at Fjordabladet skal halde fram med å vekse.

  Vi skal også i framtida spele ei svært viktig rolle i lokalsamfunnet, og vere «lim og lupe» i lokalmiljøet. Folk skal føle dei må ha avisa for å følgje med på det som skjer av stort og smått.

  Etikk

  Fjordabladet har god lesarkontakt. Det gjer at vi lettare kan sjekke kjelder, og vite kven og kva som kan vere forsøk på å villeie redaksjonen.

  Vi får sjølvsagt mange tips, som etter litt undersøkingar viser seg å ikkje stemme heilt, og slik at det ikkje kan bli ei sak. Dette handlar meir om at den som tipsar oss har misforstått saka.
  Vi hadde ikkje PFU-saker i året vi har bak oss.

  Svar på stiftelsen sine spørsmål


  Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndigheten til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekninga av pandemien?

  Svar: I motsetning til fleire andre aviser har vi hatt lite lokale såkalla konspirasjonsteoretikarar. Vi har ikkje i stor grad møtt mange påstandar om at pandemien ikkje er reell, at vaksina ikkje er trygg osv. I staden har vi møtt eit stor informasjonsbehov frå leserane våre.

  Vi har valgt å støtte oss til informasjon og vurderingar frå sentrale og lokale helsestyresmakter, som har fått retningslinjer frå til dømes Folkehelseinstituttet og Helsedepartementet. Vi har meint at informasjonen som kjem ut skal byggje på fakta frå offisielt hald.
     
  En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 frå sine stilling etter dt hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern?  Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgiving på nett og lignende?

  Svar: Ja, eg er trygg på at redaktøren sin styringsrett blir prioritert. Har aldri opplevd uønska innblanding frå eigarane. Ja, eg har som redaktør fridom til å gjere eigne prioriteringar og val. I Polaris Media er det ikkje kultur for at eigarane blandar seg i redaksjonelle vurderingar. Det hadde alle redaktørar reagert kraftig på.

  Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens leser/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Svar: Fjordabladet har ikkje ei eiga satsing på målgruppa 17-24 år. Men vi er opptatt av at denne aldersgruppa skal involverast i det daglege arbeidet i avisa, og visast igjen i spaltene våre.  Ingebjørg Nilsen Stokkenes
  Redaktør/dagleg leiar
  Fjordabladet


   

  Legg til i min rapport