Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2021 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir normalt ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis gjennom året; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. På grunna av koronapandemien vart motorfestivalen avlyst. Dermed heller ingen temaavis rundt derre arrangementet. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk, i tillegg til fleire frivillige som lagar sendingar på ulike tema, blant anna lokal musikkhistorie.

 

 Fakta
Samlet opplag 3878
Utgiversted Stryn
Ansvarlig redaktør Bengt Flaten (56)
Stryn og Hornindal
Kommer ut Kjem ut tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
7400
Daglige brukere på nett
4000
Daglige brukere på mobil
2800
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2800
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 92
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 810

  Mål og prioriteringar

  Fjordingen skal inneha nr 1 posisjon som nyheitskanal for innbyggjarane i Stryn og Hornindal, og dei som elles har tilknyting til området. I eit nytt år prega av pandemi, og i det andre året der delar av dekningsområdet vårt er del av ny kommune og nytt fylke, har Fjordingen klart å styrke posisjonen som lim og lupe i Stryn og Hornindal.

  I det andre annleisåret etter at korona kom på alle sine lepper, har mediehuset lagt stor vekt på å dekkje hendingar ute, ikkje frå kjøkenbordet på eit heimekontor. Vel vitande om at media har ein samfunnsviktig rolle.

  Vi har og utvida bruken av eigen lokalradio til å omfatte tematiske sendingar innan sport, lokalmusikk og aktualitetsprogram.  


   

  Legg til i min rapport

  Avisa si samfunnsrolle i annleisåret 2021

  • Koronapandemien har prega lokalsamfunnet vi dekkjer også i 2021, der særleg delar av næringslivet samt kulturlivet tidvis har vore råka av nasjonale nedstengingar. Først og fremst gjekk dette utover hotellbransjen og utelivsbransjen.


  • Men den tida av året vi ikkje hadde nedstenging, gjekk alt «så det susa», i den forstand at indre Nordfjord for andre året på rad viste seg å vere eitt av områda i landet «alle» skulle besøkje i løpet av ferien sin. Så frå ein vinter og tidleg vår med stengde hotell var situasjonen fulle hotell og fulle campingplassar heile sommaren og tidleg haust. Fram mot jul auka smittespreiinga i landet, og på tampen av året og inn i 2022 fekk vi ein ny periode med nedstenging, denne gong også med full, landsomfattande skjenkestopp.


  • Gjennom året 2021 lærte vi oss likevel til å leve med pandemi, der standarden vart sett for ein «ny normal» utan mange fysiske møte, minimal reiseaktivitet, nokre tidvis på heimekontor, avstand mellom folk og bruk av munnbind.

  • I denne tida lærte mange seg å finne kreative løysingar. Som til dømes kyrkja, som på dagar veret tillet det, inviterte til utandørs gudstenester når ein ikkje fekk bruke kyrkjerommet.

  • 17. mai vart ein annleis nasjonaldag i våre to kommunar som elles i landet, for andre år på rad. Med fellesarrangement avlyste, tok Fjordingen i bruk sin eigen lokalradio. Grendelag, skular og 17. maikomitear hadde på førehand gjort opptak både av elevar sine taler og helsingar, korpsinnslag og historieforteljingar. Dette la vi inn som ein førehandsredigert sending, som gjekk fleire gonger i løpet av nasjonaldagen. I tillegg hadde vi utegåande reporterar som leverte stoff til nettavisa. Gjennom radiosendinga og stor satsing på Fjordingen si nettavis bidrog mediehuset nok ein gong til å skape ein nasjonaldagfeiring alle kunne vere med på. Vi bidrog til å knyte folk og grender saman på ein dag vi ikkje kunne feire saman reint fysisk.

  • Sendinga 17. mai var viktig, men Fjordingen har gjennom heile året brukt sin eigen lokalradio til lokale sendingar med sport, underhaldning og musikk. Også til sending av lokale gudstenester når kyrkjene har vore stengde for publikum.

  • Sjølv om grensa til Norge var open denne sommaren, valde mange å feriere i eige land. For andre år på rad vart Nordfjord og Nordvestlandet saman med Nord-Norge den store vinnaren i kampen om norske turistar som skulle feriere i eige heimland. Dermed nye utfordringar som blant mykje anna skulle handle om «villcamping» og stort press på område som tidlegare var lokale perler utan mykje besøk.

  • Koronapandemien har vore i det daglege nyheitsbildet for Fjordingen på nett og papir. Og fleire av sakene som ikkje handlar om korona har likevel blitt annleis fordi aktiviteten i samfunnet har vore prega av smittevernstiltak. 

  • I det store og heile har nyheitsredaksjonen spegla samfunnet slik det var og dekka alt frå ny dødsulukke med basehoppar, trafikkulukker med verst tenkelege utfall, politiske møte, sport og ikkje minst næringslivet sin situasjon. Nokre med problem som følgje av korona, andre som opplever til dels sterk vekst. Viktig dokumentasjon som høyrer heime i lokalavisa.

  • Samferdsle er og blir viktig for ei lokalavis som opererer i område med fjordar, fjell og trange dalar. Når veret slår seg vrangt får temaet samferdsle ein ny dimensjon. Som når skred stengjer dalføre med fastbuande ute frå omverda i fleire dagar. Det skjedde også i 2021. Og jula 2021 var det og ti å sidan juleorkanen Dagmar herja Nordvestlandet, og gjorde stor skade på vegar, hus, straumforsyning og anna. Dette markerte vi med eit stort tilbakeblikk på det som skjedde, og der vi snakka med dei involverte ti år etter.

  • Det å kjempe fram viktige vegsamband, er ei viktig rolle for ei lokalavis som opererer på innbyggjarane sine vegne. Våren 2021 vart det politisk fleirtal på Stortinget for å støtte bygging av ny tunnel på rv 15 Strynefjellsvegen, då ny Nasjonal Transportplan vart handsama. Sjølv om fleire enkeltvedtak må fattast, både i form av tidsmessig prioritering og løyving av pengar, vart det sett på som ein viktig tverrpolitisk milepåle at fleirtalet på Stortinget no lovar å byggje ny tunnel. Eit prosjekt som betyr at vegen ikkje lenger må stengjast på grunn av ras eller rasfare, og der ny tunnel vil eliminere den mest verutsette delen av dagens veg. Parallelt med kampen for å få Strynefjellsvegen politisk prioritert, pågjekk det i 2021 bygging av ny tunnel til Flo, og ferdigstilling av ny tunnel til Blakset. Ikkje minst tunnelen til Flo, er resultat av mange sin kamp for rassikringsmidlar over svært mange år.

  • Generelt er Fjordingen si hovudoppgåve å vere først ute med dei viktigaste nyhende for og om folk i området vi dekkjer.

  • Vi skal ha hovudfokus på nyhende og krydre avisa med dei gode og nære reportasjane. Gjennom tekst og gode bilde skal vi gje lesarane i nærområdet til liks med utflytta stryningar og honndøler eit godt speglbilde av kva som skjer på godt og vondt.

  • Vi skal vere ein god debatt-arena der folk skal få sleppe til med meiningane sine. Og vi skal ikkje minst vere tilbodstorget der annonsørar og lesarar møtast gjennom tilbod og etterspørsel.

  • Papiravisa kjem to gonger i veka. Nettavisa lever døgnet rundt, året rundt, og er vår raske og viktige nyhetskanal som og gir plass til dei gode reportasjane. Vi jobbar aktivt med å framheve kvalitetane både med nettavis og papiravis.

  • Radio Stryn er avisa sitt ekstra krydder, men som i 2021 er blitt aktivt brukt til endå fleire sendingar enn før.


  Legg til i min rapport

  Sidestatistikk 2021

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Prisar

  Fjordingen fekk ein pris og ein heiderleg omtale då Norsk Journalistlag Sogn og Fjordane delte ut prisar for åra 2019 og 2020 i kategoriane Årets nyhendesak, Årets reportasje, Open klasse og Fotoprisen.

  Fjordingen-journalist Gunnhild Sindre fekk prisen for det beste fotoet i 2019–2020. Vinnarbildet er frå ein fotoserie, teke i samband med Nasjonalballetten sitt besøk til Hoven sommaren 2020.

  – Biletserien syner noko så sjeldan som ei kulturhending i korona-året 2020. Enkeltbiletet som juryen har valt å ut frå serien «Himmelhøgt med Nasjonalballetten» er trygt og godt komponert, seier mellom anna juryen som rosar innlevinga og intensiteten Sindre har klart å fange i bildet.

  I Open klasse 2020 fekk radioprogrammet «Sport und Spaß» i Fjordingen sin eigen radiokanal Radio Stryn heiderleg omtale. «Sport und Spaß» vert laga av to av avisa sine journalistar; Roy Aron Brenvik Myklebust og Thomas Thaule.

  Journalistfagleg utvikling

  • Trass reiserestriksjonar har avisa hatt journalist på kurs i økonomiforståing i 2021. Vi legg stor vekt på dei daglege tilbakemeldingane framfor dei store «pompøse» gjennomgangane. God takhøgde for diskusjonar om korleis vi skal løyse saker på førehand, med det mål å unngå å rette opp i etterkant. Vi er blitt stadig betre på planlegging av større prosjekt, og gjennomfører dei dermed godt. Siste døme var mange gode artiklar frå nær og fjern til juleavisa, og ikkje minst tiårs tilbakeblikk på juleorkanen Dagmar i 2011. 


  • Kritisk journalistikk der avisa set dagsorden. Eitt døme: Statsforvaltaren utgjer ofte ein brems for næringsliv som ønskjer tilgang til areal for å utvikle seg. I Innvik i Stryn kommune ligg Innvik Fruktlager, landets største mottak og sorteringssentral for bringebær. Mottaket er og av dei store i landet på mottak av eple. Anlegget er lokalisert på ei steinfylling ut i sjøen. Denne fyllinga ønskjer eigarane å utvide, for heilt nødvendig utviding av fruktlageret. Statsforvaltaren i Vestland har varsla at dei stiller seg svært negative til dette, fordi utfylling vil gå ut over det biologiske mangfaldet og vere til hinder for ålmenta sin tilgang til strandlinja. Fjordingen har omtalt dette gjennom fleire artiklar, og stilt kritiske spørsmål på leiarplass om Statsforvaltaren kan ha sett seg inn i forholda han omtalar. «Strandsona» Statsforvaltaren er uroleg for å øydeleggje, består allereie av ei fylling som neppe kan vere viktig verken med tanke på biologisk mangfald og endå mindre for ålmenta. Saka er ikkje løyst, men er døme på ei viktig sak for lokalavisa å følgje opp med kritiske auge.

  I det daglege er fokuset vårt god lokaljournalistikk med fokus på folk og historiane dei kan fortelje.
  Fokus på eit moderne nynorsk som samsvarar med folk sin daglegtale.
  Meiningsberande leiarar som ofte er kritiske, av og til rosande, men som og skal setje dagsorden.
  Kontinuerleg fokus på forholdet papir/nett der nettet vert brukt som den løpande nyheitskanalen vår.

  Etikk

  Avisa har sterkt fokus på etikk. I 2021 vart avisa, saman med Sunnmørsposten som brukte same artiklar, meldt til PFU blant anna med påstand om brot på regelen om samtidig tilsvar, i sak om ein turist som kom i basketak med ei svane i Hornindal. PFU handsama saka på tampen av året, og konkluderte med at avisene ikkje hadde brote god presseskikk.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål frå stiftelsen

  1. Under pandemien er media en viktig kanal for informasjon og kommunikasjon fra myndighetene til innbyggerne. Kan den oppgaven komme i veien for selve journalistikken? Hvordan ivaretar dere den kritiske journalistikken og rollen som arena for debatt i dekningen av pandemien?

  Svar: Dette synst eg ikkje er ei problemstilling. Vi handterer all relevant informasjon med eit journalistisk auge og vurderer kva og korleis vi publiserer informasjon frå styresmaktene. Dette skjer parallelt med den løpande nyhendedekninga både av koronarelaterte saker og alt anna som rører seg i lokalsamfunnet. I starten på pandemien opplevde vi eit par forsøk frå kommunane å få på trykk almen informasjon til innbyggjarane i form av annonseliknande nyhendeartiklar. Dette tok vi opp med kommunane på ein grei måte, forklarte dei forskjell på journalistisk innhald og annonser. Og sidan den ging har det gått greitt.

  2. En redaktør i Amedia trakk seg i 2021 fra sin stilling etter det hun opplevde som uakseptabel innblanding fra eiersiden i redaksjonelle spørsmål. Saken førte til en omfattende debatt om redaktørens frihet og uavhengighet i norsk presse. Føler du deg som Polaris-redaktør trygg på at redaktørens styringsrett alltid blir respektert i ditt konsern? Har du opplevd noen form for uønsket innblanding i redaksjonelle spørsmål fra eiernes side? Har du som redaktør tilstrekkelig frihet til å gjøre egne prioriteringer og valg, for eksempel med tanke på gravejournalistikk, formgivning på nett og lignende? 

  Svar: Eg har aldri i mine 16 år som redaktør opplevd at styreleiar eller anna representant for eigaren har blanda seg inn i mine redaksjonelle prioriteringar. Tvert i mot opplever eg at eigarane med jamne mellomrom poengterer kor viktig det er å ha klare skillelinjer, der redaktøren er 100 prosent suveren i forhold til redaksjonelle prioriteringar. Eg opplever og at konsernet set pris på kritiske innspel frå sine leiarar, internt i konsernet, når det er behov for det. 

  3. Framtidens konsumenter av det redaksjonelle stoffet som mediehusene produserer, er ikke de samme som dagens lesere/seere. I en hverdag preget av sosiale medier er det spesielt viktig at mediehusene søker også å nå de yngre aldersgruppene. Hva gjør redaktørene og redaksjonene i Polaris Media for å nå ut til målgruppen 17-24 år?

  Svar: Vi forsøker å gje stoff om dei unge god plass i avisa. Vi har knytt til oss frilansar som har god kontakt med og oversikt over ungdomsmiljøet, og nyttar ofte unge frilansarar til denne type stoffområde. Også fast tilsette journalistar jobbar tidvis tett inn mot yngre, ikkje minst skule, lærlingar og innan aldersbestemt idrett. Vi opplever framleis at dei unge veldig gjerne vil sjå seg sjølv i lokalavisa. 

  Bengt Flaten, ansvarleg redaktør


  Legg til i min rapport