Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong «fødsel», med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1.000 ab. Fjuken held til i eige avishus i Bismo, har eitt avdelingskontor i Vågå, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3.450 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen. Kring 1.100 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som «brevet frå heime».

 Fakta
Samlet opplag 3810
Utgiversted Skjåk
Ansvarlig redaktør Hans Erik Kjosbakken (58)
Ottadalen, kommunane Vågå, Lom og Skjåk
Kommer ut Torsdagar
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1500
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 83

  Mål og prioriteringar

  Fjuken skal vera den mest lesne avisa i dekningsområdet, både på papir og nett. 

  Stadig fleire fylgjer oss digitalt, men er klar over at papirabonnentar fell frå. Ei utfordring blir å rekruttere nye lesarar.

  Vi er tett på lesarane, alle kjenner alle i nedslagsfeltet, og alle veit «kven» Fjuken er. Det kan like gjerne vera ei ulempe som ein fordel. Konkurransen med andre lokale medium og sosiale medium, gjer at vi heile tida lyt finne eigne gode saker. Samstundes skal vi ha søkeljoset på kva det offentlege driv med, og fylgje lokalpolitikken tett.

  Når det gjeld deling på Facebook er vi til ein kvar tid «på» for å luke ut upassande kommentarar.
  Mange av dei nye reiskapane vi har teke i bruk gjev oss moglegheit til å sjå kva lesarane verkeleg les, kva dei helst vil ha - og kva som ikkje blir lese.

  Fjuken skal spegle lokalsamfunna, både på godt og vondt. Vi har eit like stort ansvar for å syne fram dei positive sidene ved bygdene våre som dei negative, men frå lokalpolitikarane si side blir vi ofte oppfatta som negative.

  Fjuken skal vera ein kulturberar i dekningsområdet.

  Fjuken skal gjeva lesarane opplevingar dei ikkje får andre stader. Med fleire andre medium i same dekningsområde, er det konkurranse om å vera fyrst ute med nyheiter. Her meiner vi sjølve at vi er nokså kjappe og er eit nyheitsmedium på nett. Alle sakene er også delt på Facebook, og mykje av trafikken kjem derifrå. Vi kjem ut med tre magasin i året, i tillegg til store aviser før jul.

  I 2021 har vi sett i gang Fjuken-TV ved hjelp av midlar frå MBL, og har satsa på videoinnslag minimum ein gong i månaden. Dette har vore spesielt retta mot dei unge. Vi kunne ynskt oss høgare visningstal, men ser at det tek tid å bli identifisert som ein leverandør av levande bilde/lyd. Vi ynskjer å satse vidare på dette, og er i gang med vidareutvikling. Vi ynskjer etter kvart også å etablere eit studio i mediehuset.

  Legg til i min rapport

  Utfordringar

  Vi trur ikkje at andre redigerte medium er den største konkurrenten, truleg heller ikkje sosiale medium. Den største utfordringa er kanskje at folk ikkje les i det heile teke. Det er òg ei utfordring å få med yngre lesarar.

  Vi meiner å vera bevisste på talet på oppdateringar, på kva saker som blir mest lese - og klar over at desse sakene kanskje ikkje er dei journalistfagleg beste. Det er likevel ei utfordring å vera «på» døgnet rundt, med dei ressursane vi har. 

  Sjølv om det er ein stor fordel med ein stabil stab, men minimalt fråver, kan det vera ei utfordring at vi går i dei same spora. Det lyt vi vera bevisste på, og heile tida søkje å gjera endringar og fornye oss.

  Vi forsøker å sjå dei ulike plattformene, papir og nett, som eitt produkt for lesarane. Det eine skal ikkje vera betre enn det andre. Meir og meir av publiseringa blir vridd til nett fyrst, deretter papir.

  Det kan vera utfordrande, i små kommunar som vi opererer i, at sentrale kommunale aktørar har ei oppfatning av Fjuken som negativ - avdi vi tek fatt i saker som kan vera vanskelege for kommmunen og som i sin tur kan føre til negative konsekvensar for innbyggjarane.

  Vi skal heile tida arbeide for at Fjuken skal bety noko for ottadølane. Det dei får i Fjuken, får dei berre der - og dei må lesa Fjuken for å få det.

  Legg til i min rapport

  Avisas samfunnsrolle

  Vi er medvetne ansvaret vi har for å gjeva lesarane god og sakleg informasjon – og elles godt lesestoff. Vi skal aldri bli tekne for å gje lesarane «fake news».

  Vi skal vera der for lesarane og lokalsamfunna. Vi skal vera der den politiske debatten er og sjå kva politiske vedtak fører til for innbyggjarane. Vi skal fylgje den spennande debatten kring kommunereform og samarbeid. Vi skal gje lesarane i alle dei tre kommunane vi dekkjer oppdatert og naudsynt informasjon.

  Næringslivssaker er stadig populære. Det å leggje ned butikkar eller etablere nye, er saker som blir lesne. Men, det er hendingsnyheitene, ulykkene, som dreg mest lesarar. 

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg vurdering

  Vi har svært tett dialog i redaksjonen, er få og sit tett på kvarandre. Redaktør og journalisten i Vågå har kontakt fleire gonger dagleg. Kvar onsdag er alle samla i Bismo, og det er jamlege fellesmøte med alle tilsette. Dette har vore og ei er ei utfordring i og med pandemien. Vi saknar dei fysiske møta.

  Vi er med i LLAs avistevlingar og får ei uavhengig vurdering årleg. Vi deltek ikkje i Polaris sine tevlingar, der vi likevel kjenner at vi ikkje har moglegheit å nå opp i nokon samanheng.

  Journalistane har alle moglegheiter til å delta på kurs, men finn ofte ikkje rom for å gjera det i ein hektisk kvardag. 

  Etter at redaktør gjekk frå 100 prosent stilling som journalist har dei skrivande ressursane i praksis vorte redusert i Fjuken.

  Mest lese på nett  Stadig auke i sidevisningar på nett: 3.2 mill (2018) – 5,9 mill (2021)

  Lenke til videosak

  Lenke til marknadstiltak/underhaldning (Marknadsansvarleg fekk inn over 60.000 kroner på denne kalenderen)

   

   

  Hans Erik Kjosbakken, ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport