Bømlo-Nytt

Bømlo-nytt er lokalavisa for Bømlo kommune. Ho vart etablert i 1973, og det første nummeret kom ut 31. august. Bømlo-nytt sak vera lim og lupe, vera identitetsskapande, spele på lag med lokalsamfunnet når det er på sin plass. Men samstundes skal me setje politiske vedtak under lupa og vere kritiske når det trengst. 2020 har vore utfordrande også for Bømlo-nytt, men har vist at lokalavisa har ei viktig rolle som informasjonskanal i lokalsamfunnet.

Fakta
Samlet opplag 3630
Utgiversted Bømlo
Ansvarlig redaktør Randi Olsen
Bømlo kommune
Kommer ut Onsdag og laurdag
Daglige lesere totalt
7500
Daglige brukere på nett
2800
Daglige brukere på mobil
2400
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3000
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 100
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Mål og prioriteringar

  Bømlo-nytt hadde i 2020 som mål å spegla lokalsamfunnet, på godt og vondt. Vera ein positiv bidragsytar til bømlasamfunnet, men gå kritisk til verks når det er naudsynt. Målet var heilt klart å styrka posisjonen vår som den viktigaste mediekanalen på Bømlo.
  I 2020 hadde Bømlo-nytt som mål å følgje opp og utvide den grøne avisa frå året før. Invitere barn og ungdom til å lage fleire filmar og å finne fleire gode «grøne» saker som me kunne setje kritisk søkjelys på. Blant anna korleis Bømlo kommune følgde opp vedtaket om klimakrise i kommunen. Avisa var planlagd publisert i april.
  Me hadde også store forventningar til UNG-avisa som me skulle produsere i samarbeid med medialinja på Stord vidaregåande skule. Me hadde fleire møte med elevane før årsskiftet og i januar februar og var godt i gang med produksjonen.
  Men ingenting av dette gjekk heilt som planlagt. I mars måtte også me snu om på heile produksjonen vår. Covid-19 var kommen til landet. Den grøne avisa vart utsett til hausten, mellom anna på grunn av at ho har vore ei god inntektskjelde for oss. Og som me veit så tørka annonsemarknaden nærast heilt inn over natta.
  Ung-avisa var publisert som planlagt, etter ein formidabel jobb av ungdommane på heimeskule. Dei fekk dessverre ikkje prøvd seg så mykje på marknadsbiten, for også der fekk koronaen verknad. Samarbeidet med Stord vidaregåande skule vert vidareført i 2021, etter gode tilbakemeledingar både frå skule og abonnentar, og me håpar på betre arbeidsforhold for dei unge avisprodusentane denne våren.
  Legg til i min rapport

  Samfunnsrolle

  Koronaen har naturleg nok stått framst i køen over viktige saker i 2020. Me har følgde utviklinga av smitte på Bømlo (heldigvis har me sloppe rimeleg unna, til no). Men også andre saker har vore sett på dagsorden. Mellom anna har det vore heftige debattar om ein bompengering som er planlagt sett opp rundt det vesle kommunesenteret vårt, der enkelte hevdar at trafikkgrunnlaget og høge kostnader ved drifta av bomstasjonane bil gjera at det ikkje blir pengar til å fullføra vegutbygginga på Bømlo slik intensjonen i det politiske vedtaket føreset. Det har vore laga ei rekkje redakjsonelle saker om bomstasjonssaka, samstundes som det har kome ei lang rekkje lesarinnlegg om saka.

  Ny brannstasjon har også vore ei kontroveriell sak i 2020, men vedtaket er no gjort og bygging startar truleg i løpet av året.

  To store og fleire mindre næringslivssatsingar har skjedd i Bømlo i 2020, finansieringa av ei ny stor fiskerihamn som kan generera mange arbeidsplassar, og eit stort nytt foskingssenter som mellom anna skal husa deler av den vidaregåande skulen. Dette er eit spennande pilotprosjekt der lokalt næringsliv og Vestland fylkeskommune samarebider. Elles har det vore store og små hendingar i løpet av året. Det minst hyggelege har vore at kultur- og idrettslivet har stengt ned nesten heilt sidan 12. mars. Berre sporadiske småarrangement har vore haldne. Dette har gjort innhaldet i avisa vår noko fattigare dette året for Bømlo har eit rikt og variert kulturliv.

  Kreativiteten har vore stor og kyrkja har vist seg vera eit digitalt føredøme. Mellom anna er det laga tre store videoproduksjonar som er publiserte på vår nettside. Ein stor 17. mai-produksjon som erstatta den tradisjonelle 17. mai-gudstenesta, ein Slå ring om kvarandre-video, der også redaksjonen i Bømlo-nytt deltok og sist julaftangudstenesta. Bømlo-nytt har også, i samråd med kyrkjekontpret og pårørande, strøymt gravferder etter to tragiske dødsfall som hende i løpet av koronarestriksjonane.

  Legg til i min rapport

  Prisar

  Bømlo-nytt deler ikkje ut prisar. Ein av journalistane våre vart heidra for 20 års teneste i 2020. Bømlo-nytt har heller ikkje motteke prisar i løpet av året.
  Legg til i min rapport

  Fagleg utvikling

  Journalistane har delteke på ulike digitale kurs, mellom anna i regi av LLA, i løpet av året, men reiseverksemda har vore kutta, og dermed også kursverksemda.
  Legg til i min rapport

  Etikk

  Bømlo-nytt har ikkje vore klaga inn til PFU i 2020. Bømlo-nytt har opne kommetnarfelt til sakene, men dei er svært lite nytta. Kommenteringa frå lesarane våre går i hovudsak føre seg på Facebook.
  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål frå stiftelsen

  1. Koronapandemien: Hva har vært de største utfordringene redaksjonen har møtt knyttet til Covid-19?

  Den største utfordringa knytt til Covid-19 har vore nedstenginga og at kommunen har vore svært tilbakehaldne med informasjon. Bømlo-nytt innførte heimekontor kring 9. mars, altså før regjeringa stengde ned. Overgangen til heimekontor for redaksjonen har gått bra, men det er ei utfordring at me ikkje får treffast fysisk. Journalistane saknar dei gode spontane møta. At alt anna stengde ned gjorde også at alle vart mindre tilgjengelege fysisk, og me har nok ikkje vore gode nok på å gå ut og treffe folk. Biletarkivet har vore brukt altfor ofte, både fordi me ikkje har fått tilgjenge til å ta nye bilete, eller at ting har teke lengre tid. Journalistane har også hatt utfordringar med at dei har nære og kjære i risikosoner eller som helsearbeidarar, og har vor eurolege for smitte. Å gå på jobb med munnbind har også vore ei utfordring.

  2. Produksjonspress og idéutvikling: Er det tid til å utvikle egne journalistiske prosjekter, eller må dere bare løpe for å oppfylle alle forventningene fra omgivelsene?

  Bømlo-nytt har ikkje knytta til seg frilansarar, bortsett frå ein fotograf. I 2020 har det ikkje vore prioritert å setje av tid til prosjektutvikling for kvar enkelt av journalistane. Både på grunn av koronaen som me ikkje visste korleis ville utvikle seg, og at me har nok vore under press frå omgjevnadene om å levere saker og på alle plattformer. Men dei har relativt stor fridom til å fremje eigne idear og saker, noko som kan vera med og bøta på manglande prosjektutvikling i eit utfordrande år.

  3. Debatter og kvalitet i kommentarfelt: Hva slags rutiner har dere for overvåkning og moderering av kommentarfelt? Hvordan opplever dere at utviklingen er hva angår debattnivået?

  Bømlo-nytt har opne kommentarfelt under artiklane, men dei blir svært sjeldan nytta av lesarane våre. kommentarane legg dei på Facebook-side vår, der det sjeldan er behov for moderering. Lesarane våre held jamnt bra debattklima. Dei tøffaste debattane om sakene går nok på andre sine Facebooksider, og ikkje på lokalavisa sine.

   

  Legg til i min rapport